آخرین اخبار:

آرشیو : قوانین نظام صنفی

آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان

ظام صنفی) تعاریف ماده ۱- تعاریف: قانون: قانون نظام صنفی . کمیسیون: کمیسیون نظارت شهرستان. اتاق: اتاق اصناف شهرستان. اتحادیه : اتحادیه صنفی هیأت مدیره: هیأت مدیره اتحادیه. بازرس: بازرس اتحادیه داوطلبان: داوطلبتان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان انتخابات: انتخابات عضویت در هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هیأت اجرایی: هیأت اجرایی برگزاری انتخابات. کمیته: کمیته بررسی ...

»قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور»

 در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/6/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 38449/59 مورخ 30/6/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است. رئیس جمهور ـ حسن ...

قانون نظام صنفی کشور

فصل اول - تعاريف ‌ماده ۱ - نظام صنفي: قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان،‌ وظايف، ‌اختيارات، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين‌مي‌كند. ‌ماده ۲ - فرد صنفي : هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي ...

آخرین اخبار