آخرین اخبار

كد مطلب: 2999۱۰۱۱۹۷
تاريخ انتشار: سه شنبه, ۳۰ مهر

سیصدو بیستمین جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان شهریار

سیصدو بیستمین جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان شهریار در مورخ سه شنبه 97/11/9 ساعت  12/30 با حضور معاونت محترم فرماندار و سرپرست اتاق اصناف جناب اقای حیدری برگزار گردید.مهمترین عناوین مطروحه در این جلسه طرح موضوع حسابرسی 2ساله اتاق اصناف و نمایشگاه و دریافت گزارش عملکرد درآمدی و هزینه های آموزش دوره های برگزارشده اتحادیه املاک شهرستان بود.در ادامه نیز روند تشکیل پرونده های مربوطه ونحوه صدور پروانه ...

سیصدو بیستمین جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان شهریار در مورخ سه شنبه ۹۷/۱۱/۹ ساعت  ۱۲/۳۰ با حضور معاونت محترم فرماندار و سرپرست اتاق اصناف جناب اقای حیدری برگزار گردید.مهمترین عناوین مطروحه در این جلسه طرح موضوع حسابرسی ۲ساله اتاق اصناف و نمایشگاه و دریافت گزارش عملکرد درآمدی و هزینه های آموزش دوره های برگزارشده اتحادیه املاک شهرستان بود.در ادامه نیز روند تشکیل پرونده های مربوطه ونحوه صدور پروانه های صنفی در این جلسه به بحث کشیده شد.

01

02


کلید واژه ها: